Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

“Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah madzhab yang telah ada SEJAK DULU. Ia sudah di kenal sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad. Karena sesungguhnya ahlus sunnah wal jama’ah adalah madzhab para shahabat yang mereka telah menerimanya dari Nabi mereka.

Dan barang siapa menyelisihi manhaj mereka maka dia adalah MUBTADI’ menurut ahlus sunnah wal jama’ah. Sebab para ulama ahlus sunnah telah sepakat bahwa ijma’ para shahabat adalah hujjah. Yang diperselisihkan para ulama adalah ijma’ yang datang sesudah masa para shahabat (apakah bisa dijadikan hujjah atau tidak).”

Minhaj As Sunnah 2/482

قال إبن تيمية رحمه الله:

ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻜﺎً ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻬﻢ،

ﻭﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎً ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺣﺠﺔ ﻭﻣﺘﻨﺎﺯﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ.

منهاج السنة ٢ /٤٨٢

WA Ashhaabus Sunnah
Majmu’ah Hikmah Salafiyyah : https://t.me/hikmahsalafiyyah